Alla företag ska upprätta bokslut.bokslut 500x400px

Alla företag ska minst en gång per år upprätta ett årsbokslut. Syftet med ett bokslut är att ge en bild av ditt företags ekonomiska ställning vid årets slut. Man gör en beräkning som värderar alla tillgångar och skulder vid just detta tillfälle.

Boksluten är inte offentliga för alla företagsformer.

Bokslut för enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är  inte är offentligt, men det ska ändå upprättas.

AB upprättar årsredovisning i samband med bokslut.

För aktiebolag ska även en s.k. årsredovisning upprättas och fastställas på bolagsstämman inom sex månader räknat från bokslutsdagen. Före fastställandet ska även bolagets revisor (om sådan finns) granska räkenskaperna och avge en revisionsberättelse. Den fastställda årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen ska sedan skickas till Bolagsverket för registrering. När den anländer till Bolagsverket kommer den att offentliggöras inom några dagar.

Det är viktigt att känna till alla regler och lagar som rör redovisning och bokslut.

Det är viktigt att känna till alla lagar och regler som måste följas när ett bokslut upprättas. Om du bedriver verksamheten i ett aktiebolag, ska även en årsredovisning upprättas. En årsredovisning blir offentliggjord i samband med att den skickas in till Bolagsverket. Kraven på redovisning skiljer beroende på bolagsform. Angamato hjälper till med bokslut för allt från enskild firma till aktiebolag.

Man upprättar inte bokslut bara för att myndigheterna kräver det.

Det är inte enbart för myndigheternas skull som det är bra att upprätta ett årsbokslut. För den enskilda företagaren är det t.ex. bra att veta om företaget går med vinst eller inte. Företagets olika intressenter (personal, banker, hyresvärd m.fl.) vill också ha en överskådlig bild av företagets ekonomiska situation och över hur bolaget fungerar.